Wednesday, June 23, 2010

Penyata Parlimen DR 21.06.2010 ms 117

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]:Dua tiga minggu baru-baru ini apabila kita balik kawasan, terutama saya balik kawasan, berapa saman telah dikemukakan dan diserahkan kepada saya iaitu saman lalu lintas atau saman trafik yang dikeluarkan oleh pihak polis trafik di mana ada arahan juga daripada Ketua Setiausaha bahawa jika saman atau kompaun ini dikeluarkan,

pihak IGP (Ketua Polis Negara) dan Ketua Pengarah JPJ tidak ada lagi kuasa untuk mengurangkan kompaun atau saman tersebut. Jikalau RM300, hendaklah dikekalkan RM300.

Saya percaya bahawa pihak Ketua Polis Negara atau Ketua Pengarah JPJ mempunyai hak di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Apabila arahan ini telah dikeluarkan – kalaulah penduduk luar bandar, peneroka, dan petani mempunyai saman lima atau enam, kalaulah kena RM300 x 5 = RM1,500 tidak boleh dikurangkan dan jikalau mahu dikurangkan terpaksa pergi ke Bukit Aman, ini boleh menyusahkan orang ramai yang saya sebutkan tadi dasar...

Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Boleh?

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Sebentar.

Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Boleh mencelah?

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Dasar cukup baik tetapi dari
segi pelaksanaan tidak menolong, membantu kerajaan terutamanya Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri dalam untuk memajukan negara kita di dalam Rancangan Malaysia
Kesepuluh. Satu sahaja, sebentar.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Mahu beri jalan Yang
Berhormat?

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Satu sahaja sebentar.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Masa tambahan tidak ada.

Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Sedikit sahaja. Ini fasal tadi sebut saman ekor
ini. Adakah Yang Berhormat Kuala Krau bersetuju bahawa JPJ mempunyai kuasa lebih tinggi daripada mahkamah kerana mahkamah tidak boleh membuat keputusan ke atas saman ekor ini tetapi JPJ boleh sekat orang dengan tidak memberi mereka memperoleh lesen dan road tax? Sekian, terima kasih.

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Ini juga satu perkara yang
hendaklah diteliti oleh pihak Menteri yang berkenaan yang boleh menyusahkan orang ramai.

No comments: